DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
Hướng dẫn xem mật khẩu WiFi bằng lệnh CMD.

 Bạn truy cập vào Run -> cmd sau đó nhập đoạn sau:

netsh wlan show profile

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Wifi mà bạn đã từng truy cập.

Xem mật khẩu Wifi bằng lệnh cmd

Sau đó bạn nhập vào đoạn sau:

netsh wlan show profiles name=Home Wifi key=clear

Lưu ý: Home Wifi chính là tên mạng mà bạn muốn hiển thị mật khẩu.

Sau đó bạn kéo xuống dưới ở phần Key Content chính là mật khẩu Wifi của mạng đó.

Hiển thị mật khẩu Wifi bằng lệnh cmd

Nếu bạn muốn tự động hóa mọi thứ thay vì phải nhập tay như hướng dẫn bên trên thì có thể sao chép code bên dưới và đổi lại thành đuôi .bat (tải file đã làm sẵn).

1
2
3
4
5
6
7
8
@echo off
title Show Wifi Password
cls
netsh wlan show profile
:show
set /p username=SSID:
netsh wlan show profiles name=%username% key=clear
pause

Hiển thị mật khẩu Wifi bằng Batch file