DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
Đặt mật khẩu cho Chrome để bảo mật thông tin quan trọng.

Bước 1: Các bạn vào Chrome Extension: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi

 
Bước 2: Các bạn search từ khóa “passbrow” và chọn “Add to Chrome
 
 
Bước 3: Hãy Enable Passbrow trong Chrome Extension, vào Option để cài đặt password cũng như cấu hình theo ý thích.